ENGLISH | BAHASA
Majlis Getah Malaysia (MRC)
KENALI MRC

MAKLUMAT
KORPORAT

NILAI TERAS

INTEGRITI

KEBOLEHSUAIAN

AGRESIF

KREATIVITI

KERJASAMA

INISIATIF

VISI

Malaysia sebagai pengeksport utama produk getah berkualiti dan dihasilkan secara mampan

MISI

Memudahcara dan mempromosikan eksport produk getah yang berkualiti dan dihasilkan secara mampan

Mengenalpasti peluang pasaran

Mempertingkatkan akses pasaran

KOD BUDAYA

CEKAL

CEMERLANG

AMANAH

TEGAS

HARMONI